PostSharp / / API Reference / Post­Sharp.​Reflection.​Method­Body / IMethod­Body­Element

Interface IMethodBodyElement

Namespace: PostSharp.Reflection.MethodBody
Assembly: PostSharp.dll
Syntax
[InternalImplement]
public interface IMethodBodyElement

Properties

Name Description
MethodBodyElementKind
ParentElement
ParentMethodBody