PostSharp / / API Reference / Post­Sharp.​Reflection.​Method­Body / IMethod­Body­Service

Interface IMethodBodyService

Namespace: PostSharp.Reflection.MethodBody
Assembly: PostSharp.dll
Syntax
public interface IMethodBodyService : IService

Methods

Name Description
GetMethodBody(MethodBase, MethodBodyAbstractionLevel)