PostSharp / / API Reference / Post­Sharp.​Reflection.​Method­Body / Method­Body­Formatter