PostSharp / / API Reference / Post­Sharp.​Reflection.​Method­Body / Method­Body­Formatter / Visit­Parameter­Expression

Method VisitParameterExpression

VisitParameterExpression(IParameterExpression)

Declaration
public override object VisitParameterExpression(IParameterExpression expression)
Parameters
Type Name Description
IParameterExpression expression
Returns
Type Description
Object
Overrides
MethodBodyVisitor.VisitParameterExpression(IParameterExpression)