PostSharp / / API Reference / Post­Sharp.​Reflection.​Method­Body / Method­Body­Visitor / Visit­New­Array­Expression

Method VisitNewArrayExpression

VisitNewArrayExpression(INewArrayExpression)

Declaration
public virtual object VisitNewArrayExpression(INewArrayExpression expression)
Parameters
Type Name Description
INewArrayExpression expression
Returns
Type Description
Object