PostSharp / / API Reference / Post­Sharp.​Reflection.​Method­Body / Method­Body­Visitor / Visit­Statement­Expression

Method VisitStatementExpression

VisitStatementExpression(IStatementExpression)

Declaration
public virtual object VisitStatementExpression(IStatementExpression statementExpression)
Parameters
Type Name Description
IStatementExpression statementExpression
Returns
Type Description
Object