PostSharpAPI ReferencePost­Sharp.​Reflection.​Method­BodyMethod­Body­VisitorVisit­Method­Pointer­Expression
Open sandboxFocus

MethodBodyVisitor.VisitMethodPointerExpression Method

VisitMethodPointerExpression(IMethodPointerExpression)

Visits an expression of type IMethodPointerExpression and, recursively, all children elements.

Declaration
public virtual object VisitMethodPointerExpression(IMethodPointerExpression expression)
Parameters
Type Name Description
IMethodPointerExpression expression

The element to be visited.

Returns
Type Description
Object

expression, unless the override returns something else.