PostSharp / / API Reference / Post­Sharp.​Reflection.​Method­Body / IMethod­Body­Service / Get­Method­Body

Method GetMethodBody

GetMethodBody(MethodBase, MethodBodyAbstractionLevel)

Declaration
IMethodBody GetMethodBody(MethodBase method, MethodBodyAbstractionLevel abstractionLevel)
Parameters
Type Name Description
MethodBase method
MethodBodyAbstractionLevel abstractionLevel
Returns
Type Description
IMethodBody