PostSharpAPI ReferencePost­Sharp.​Reflection.​Method­BodyIMethod­Body­ElementParent­Method­Body
Open sandboxFocus

IMethodBodyElement.ParentMethodBody Property

ParentMethodBody

Gets the parent method body.

Declaration
IMethodBody ParentMethodBody { get; }
Property Value
Type Description
IMethodBody