MetalamaAPI documentationAspect APIMetalama.​Framework.​EligibilityEligibility­ExtensionsExcept­For­Scenarios
Open sandboxFocus

EligibilityExtensions.ExceptForScenarios Method

ExceptForScenarios<T>(IEligibilityBuilder<T>, EligibleScenarios)

Gets an IEligibilityBuilder for the same declaration as the given IEligibilityBuilder but that is not applicable to specified EligibleScenarios.

Declaration
public static IEligibilityBuilder<T> ExceptForScenarios<T>(this IEligibilityBuilder<T> eligibilityBuilder, EligibleScenarios excludedScenarios)
where T : class
Parameters
Type Name Description
IEligibilityBuilder<T> eligibilityBuilder
EligibleScenarios excludedScenarios
Returns
Type Description
IEligibilityBuilder<T>
Type Parameters
Name Description
T