PostSharp / / API Reference / Post­Sharp.​Reflection.​Method­Body / Method­Body­Visitor / Visit­Metadata­Expression

Method VisitMetadataExpression

VisitMetadataExpression(IMetadataExpression)

Declaration
public virtual object VisitMetadataExpression(IMetadataExpression expression)
Parameters
Type Name Description
IMetadataExpression expression
Returns
Type Description
Object