PostSharpAPI ReferencePost­Sharp.​Reflection.​Method­BodyMethod­Body­VisitorVisit­Local­Variable
Open sandboxFocus

MethodBodyVisitor.VisitLocalVariable Method

VisitLocalVariable(ILocalVariable)

Visits a local variable definition.

Declaration
public virtual object VisitLocalVariable(ILocalVariable localVariable)
Parameters
Type Name Description
ILocalVariable localVariable

The local variable to be visited.

Returns
Type Description
Object

localVariable, unless the override returns something else.