PostSharpAPI ReferencePost­Sharp.​Reflection.​Method­BodyMethod­Body­VisitorVisit­Copy­Buffer­Expression
Open sandboxFocus

MethodBodyVisitor.VisitCopyBufferExpression Method

VisitCopyBufferExpression(ICopyBufferExpression)

Visits an expression of type ICopyBufferExpression and, recursively, all children elements.

Declaration
public virtual object VisitCopyBufferExpression(ICopyBufferExpression expression)
Parameters
Type Name Description
ICopyBufferExpression expression

The element to be visited.

Returns
Type Description
Object