PostSharp / / API Reference / Post­Sharp.​Reflection.​Method­Body / Method­Body­Visitor / Visit­Syntax­Element
Open sandbox

Method VisitSyntaxElement

VisitSyntaxElement(IMethodBodyElement)

Declaration
public virtual object VisitSyntaxElement(IMethodBodyElement syntaxElement)
Parameters
Type Name Description
IMethodBodyElement syntaxElement
Returns
Type Description
Object