PostSharpAPI ReferencePost­Sharp.​Reflection.​Method­BodyMethod­Body­Element­KindAdd
Open sandboxFocus

MethodBodyElementKind.Add Field

Addition (IBinaryExpression).

Namespace: PostSharp.Reflection.MethodBody
Assembly: PostSharp.dll
Syntax
public const MethodBodyElementKind Add
Returns
Type Description
MethodBodyElementKind