PostSharpAPI ReferencePost­Sharp.​Reflection.​Method­BodyMethod­Body­Element­KindConditional
Open sandboxFocus

MethodBodyElementKind.Conditional Field

Conditional expression (IConditionalExpression).

Namespace: PostSharp.Reflection.MethodBody
Assembly: PostSharp.dll
Syntax
public const MethodBodyElementKind Conditional
Returns
Type Description
MethodBodyElementKind