PostSharpAPI ReferencePost­Sharp.​Reflection.​Method­BodyMethod­Body­Element­KindMethod­Body
Open sandboxFocus

MethodBodyElementKind.MethodBody Field

Method body (IMethodBody).

Namespace: PostSharp.Reflection.MethodBody
Assembly: PostSharp.dll
Syntax
public const MethodBodyElementKind MethodBody
Returns
Type Description
MethodBodyElementKind