PostSharpAPI ReferencePost­Sharp.​Reflection.​Method­BodyMethod­Body­Element­KindMethod­Pointer
Open sandboxFocus

MethodBodyElementKind.MethodPointer Field

Get pointer of method (IMethodPointerExpression).

Namespace: PostSharp.Reflection.MethodBody
Assembly: PostSharp.dll
Syntax
public const MethodBodyElementKind MethodPointer
Returns
Type Description
MethodBodyElementKind