PostSharpAPI ReferencePost­Sharp.​Reflection.​Method­BodyMethod­Body­Element­KindMake­Typed­Reference
Open sandboxFocus

MethodBodyElementKind.MakeTypedReference Field

Make typed reference (IUnaryExpression).

Namespace: PostSharp.Reflection.MethodBody
Assembly: PostSharp.dll
Syntax
public const MethodBodyElementKind MakeTypedReference
Returns
Type Description
MethodBodyElementKind